homeranking.info Fitness STATIKA KONSTRUKCIJA UTICAJ POKRETNOG OPTERECENJA PDF

Statika konstrukcija uticaj pokretnog opterecenja pdf

Thursday, December 13, 2018 admin Comments(0)

opterećenja kojima su takve konstrukcije izložene, pogotovo tijekom olujnog Konstrukcija može biti pokretna i/ili deformabilna, a protok tekućine .. [18] CERC, Coastal Engineering Manual, "Wave Mechanics", Part II,. USA. februar pdf Januar pdf. You do not have the (Uticaji na stabilnom delu ne izazivaju reakcije na labilnom). . Nikolic - statika konstrukcija - imas je u skriptarnici. Nikolic - uticaj pokretnog opterecenja - takodje. Please, help me to find this gsm course in arabic pdf files. Thanks! . book pdf · statika konstrukcija uticaj pokretnog opterecenja pdf download.


Author: DWIGHT THOMPON
Language: English, Spanish, Indonesian
Country: Ecuador
Genre: Technology
Pages: 565
Published (Last): 18.01.2016
ISBN: 470-7-62464-140-6
ePub File Size: 18.73 MB
PDF File Size: 12.32 MB
Distribution: Free* [*Regsitration Required]
Downloads: 46902
Uploaded by: REBEKAH

homeranking.info - Ebook download as PDF File .pdf) or read book online. uticajne linije, statika konstrukcija, zadatak by skript Download as PDF, TXT or read online from Scribd . 0↓3 𝑥−2 𝑀3 = 5 · 𝐵𝑉 = 60 60 2 𝑥−2 𝑇3 = 𝐵𝑉 = 10 N 𝑁3 = 0 b) Uticajne linije 3↓𝐵 Vertikalna pokretna sila “1” 12 − 𝑥 𝑀3 = 5 0. stvarna vrijednost uticaja (reakcija. vrijednost uticaja od stvarnog opterećenja ćemo. Download STATIKA KONSTRUKCIJA UTICAJ POKRETNOG OPTEREĆENJA MILAN homeranking.info - Discover and Share Documents - PowerPoint Presentations .

Naziv mehanika koja je to iDle dobila [K Gallieju dolazi od gri5ke rijeei " mebane", sto ima znaeenje stroja ill sprave. Za paralelni sistem sila koriste se takoaer dvije CD jednaCine ravnoteie. L-Lingo Arabic is designed for learners without or with little previous knowledge of the Arabic language. Po6eli sma iz tacke A nanijevsi silu u razmjeri, zatlm silu i taka dobivsi meku E. G U dobro usvojenoj razmjeri za siiu, nanesemo silu kao stu je prikazano na sliei. Rudagallje sile o , F;.

Date su koordinate tataka 0,0,0 , 3,2,0 , 4,6,0 i 1,3,0 koje cme jedan cetverokut. Koliki ugao Cine dijagonale tog cetvcrokuta? Zadatak 2. Pretpostavimo da tia.. Vektorska suma dyiju sila jednaka je nuli. Prema tome, sistem sila koje obrazuju spreg sila nema rezultantu i one se ne nalaze u ravnotezi, jer ne djeluju dw. Qjelovanje tg: J Stika 4.

Redukcija proizvoljtwg ravflog sistema sila na jednu taCKU F R " 0, Mo" 0, Saglasno 1eoremu 0 paralelnom prenosenju sile, prenosimo sve sile sistema u tacku redukcije O. Sistem suceijnih sila 4. Sila FR nije rezultanta datog proizvoljnog ravnog sistema sila, jer ona sarna ne zamjenjuje sistem. Da bismo definirali jedan ravan sistem sila dovoljno je poznavati glavni vektor i glavni moment datog sistema sila za neku tacku O.

Uklonimo si! Poligon sila j venzni poligon Da bismo objasnili konslmkciju pohgona sila i veriinog po! F;, IS Na slici 4. Pri grafickom tjesavanja zadatka plan sila se erta u razmjeri UL za duiinu i UF razmjcri za sile.

Poligon sila se erta kao sto sma ranije vidjeli na sljedeei naCin: Slika 4. Kruto tije! Spajanjem paia 0 sa poeetkom i hajem svake sile dobivamo zrake poligona 0,1,2 i 3.

Izlomljena linija tije Sll SWdne paralelne odgovarajucim zracima u poligonu sila,- a cija presjecista 'leu na napadnim linijama sila u planu djejstva, love se veriini poligon. Kada se prva i posljednja strana veriZnog poligona ne poklope, tada je veriini poligon otvoren.

Konstrukcijom poligona sila i povlacenjem zraka 0, 1,2,3 svaka sila ras- F';. Poligon siIa i verizni poligo! Ukoliko se kraj posljednje sile u poligonu sila pokJapi sa pocetkom prve sile u poligonu sila, tada kazema da je poligon sila zatvoren. Stika 4. Uz konstTllkciju w: Medutim, taj metod je nepodesan za veci broj sila, pa se u tom slucaju rezultanta odreduje konstrukeijom poligona sila i veriznog poligona. Poligon sila za dati sistem sila konstruisan je u razmjeri za silu UF pri cemu je pocetak proizvoljno Primjenom.

Prema tome, kada se konstruira veriZni st Si is. Graficko odredivanje rezultante proizvoljnog.!. Ukoliko je poligon sila konslIUrrall od datog sistema sila otvoren, g. U ovom poglavlju razrnatrat cerna takav sistem sila. Prava povucena kroz tacku S paralelno glavnom vektoru predstavlja napadnu liniju rezultante. F; Glavru vektor F; nanesen dut napadne linije rezultante sa pocetkom u bilo kojoj tacki krutog tijela daje, konacno, rezultantu datog sistema sila.

Ako bi tacku 0 i poi5etak verifuog poligona uzeli u drugim poloiajima, presjeeoa tacka prve i posljednje strane veriZnog poligona, uvijek Ce se naCi na napadnoj!. Graficko odredivanje rezultirajuceg sprega sistema sila tri siIe , [Oa bismo graficki cx: Rezulitanta datog sistema sila moze da se odredi postupnom primjenom pravila 0 slaganju ; sila -pomocu paralelograma sila. Rudagallje sile o , F;. J strmw 77 76 Rijdeni zadaci iz poglavJja 4 Zadatak 4.

Za dati sis- tern sila odrediti: Komponente rezultante su: Po6eli sma iz tacke A nanijevsi silu u razmjeri, zatlm silu i taka dobivsi meku E. Spajanjem tacke AE dobivamo rezultantu datog sistema sila. Paralelnim prenosenjem rezultante u koordinatni p Komponente rezultante SU: Sitka uz zadatak 4. Intenzitet rezultanle je Rjesenje: IL stika 5. IZ'vTsimo analizu staticke odredenosti u krute ploce teline G koja je oslonjena, kao sto je prikazano ua she!

Slaticki odredeno a i staticki neodreaeno oljcienje hIe Ovjescq: U slucaju b imamo ista dvije nepoznate, ali se radi 0 staticki neodredenom ovjeScnju. U ovom primjerujednacina LF. Takoder primjer e je staticki neodrdeno ovjesenje, jer je nemoguCe iz dvije jcdnacine ravnoteze 2: OvjeSenje c je jedan put staticki neodredeno. Ukoliko bi ovjesenje bilo sa cetiri meta, tada bi se radila 0 elva puta staticki neodredenom ovjeSenju.

Za paralelni sistem sila koriste se takoaer dvije CD jednaCine ravnoteie. Pretpostavimo da imamo jedan kruti nosac gredu objesenu 0 dva meta na tackama A i B i opterecen paralelnim silama. Kruta ploia pricvrscena sa tri slapa U slucaju a pricvclCene ploee radi se 0 staticki odredenom problernu. Postavljanjem momentnih jednaCina za tri tacke krute ploce koja je pricvcicena stapovirna pronalazimo trisileustap:: Ovdje se radi 0 staticki neodredenom problemu i dopunsku jednaCinu mommo postaviti lz uslova deformaeije.

U primjcru e sve tri sile u stapovima suparalelne. Izjecinacine I; F,. Radi se 0 staticki neodredenom problemu. Mozerna zakijuciti slijedcee: Jedno kruto tijelo je za ravanski opti sistem siia staticki odredeno kada je: IOslobadanje od veza I: Zbog simetrienost je S "'.

Isak_Karbegovic-Statika

Kad staticki neodredenih oslonjenja dopunsku jedl1acinu J. INacrtati reakeije vezal.. Potrebno je odrediti: A, b silu u kraku meta kojije pricvrScen u tackiA. Presjecanjem uleta u sva hi kraja djelovat ce sila y G, i kao sto je prikazano na donjoj slici Postavimo Ii jednacine ravnoteze imat cerno r: Dobili smo dvije jednaCine F;i ugao a. Nakon sredivanja gomjih jednacina imamo: Slika lIZ zadatak 5.

GrafiCko rjdcnjc: G U dobro usvojenoj razmjeri za siiu, nanesemo silu kao stu je prikazano na sliei. Paralelnim povlacenjem sa praveima i zatvaramo plan sila jcr je to graficki FJ FJ oslov ravnotcze zatvoren plan sila. Ona djcluje u suprotnom smjeru ad pretpostavljenog. Postavimo jednacine ravnoteZc za usvojeni koordinatni sistemxy. Iz tacke A dosli sma u tacku d.

Posto je uslov zadatka da sile budu u ravnoteZi, poligon sila mora biti zatvoren i mi ga zatvaramo sa pravcirna sila i na taj nacln dobijamo tacku e.

Smjer sib r: Komponente sila F: IN lmm Zadatak 5. Analiticko rjesenje: Oslobodimo kuglu od veza i usvojimo koordinantni sistem U odnosu na koji cerno Dvije mase ml i nl2 pricvrScene su uiadirna kao sto posmatrati ravnotefu.

Konstrukcija pdf statika uticaj pokretnog opterecenja

Postavimo jednaCine ravnoteZe: Dabili sma dvije jednacine sa dvije nepoznate FA i FB iz kojih ill mozerno izracunati. Iz I jednacine proizilazi: Slika uz zadatak 5k Analiticko rjesenje: Tezine masa m I i m2 su: Graficko rjesenje: U usvojenoj razmjeri za sile nanesemo sile FiG. Na planu sila dobijamo tacke a, b i c. Vrijednosti sila FA i FB: Zadatak 5. Fe II Fs Imm Zadatak 5. Uzad zatvaraju uglove o:.

homeranking.info - 4um • View topic - *** Статика конструкција

AnalitiCko rjeS: Odrediti vrijednost sila u aba kraka uieta. Stika lll, zadatak 5. II Stika uz analiticko tjcienje zadatka 5. Prirnjenirno li sinusnu teoremu imat cerno: Slika uz grafo-analiticko tJeScnje Sila u konopcu: Potrcbno jc odrediti: Siika uz analizu sila na cilindru 2 zadatka 5.

Oslobodirna Ii cilindar I od veza imacemo: Oslabodcn cilindar 3 y Slika uz analizu si! Da bi sma provjerili dobivene rezultate postavimo sumu momenta za tacku B z.: U lezistu B imamo jednu reakciju Fe koja je okomita na ravnu podlogu. Graficko rjeSenje: Spajamo pol sa poCetk. U proizvoljno odabranoj taeld na pravcu sile F 1 1Xwlaellno paralele 0' i I kroz ovu taeku. Ako pravac relacije FA nije poznat, tada zrak 0' povlacimo iz tae-keA 6.

Analogiju ponovimo 2' i 3'. Uvjct ravnotcZe je zatvoren veriZoi poligon, to cerno uciniti s zakijru Zatvoren veriini poligonje 0' l' 2' 3' Sf. Rezultanta optere6enja prolazi kroz taCku presjecista 0' i 3'.

'+_.H(b)+"

Paralclno sa S' prenosirno zakljuCnicu iz pola S na planu sila 9. Za reakciju FA ponovimo analogno 9. Tada je plan sila zatvoren.

Pokretnog opterecenja konstrukcija uticaj pdf statika

U FA F3. Potrebno je odrediti a reakcije u tackama osianjanja kamiona i prikolice, b sHu u vucnoj poluzi izmedu kamiona i prikolice, c silu koja ostvaruje pagan na tockovima kamiona. Postavimo surnu momenta za tacl-u D "'i. Pokretno kuciste jedne radionicke masine oslanja se u tackama Vj,V2 i F na postolje rnasmc.

F Patrebno je lzracunati: It allow to create a menu with Quickboot faster: L-Lingo Arabic is designed for learners without or with little previous knowledge of the Arabic language. Upcoming Courses - amideast. Now is the time.

Opterecenja pokretnog statika pdf konstrukcija uticaj

Join our Arabic classes that infuse language with culture that you can use the next day. Next Course: Test Preparation Courses Time to prepare for that test! Take one of our preparation courses Upcoming Courses - amideast. StockwarePro 4. D thesis Glossika Review: Learn languages with a dynamic and Well, we have more informations for you. You have now the opportunity to schedule your study according to your availability. You just need to figure how much time you can put into your daily training and in how much time you want to complete your course.

Verbs Verbes Verben In Arabic - mediafiretrend.

You might also like: MCSA 70-410 CERT GUIDE PDF

AL - smtayaran. Compare, research, and read user reviews on the Samsung Galaxy Star Pro phone.

World Fact Book Languages Arabic, Italian, English. All are widely understood Android -- Support 1. SmsMessage deprecated for 1. By repeating this action, three or more PDF If you find our site useful, please chip in. GSM is the name of a standardization group established in to create a common European mobile telephone standard that would formulate specifications for a pan-European mobile cellular radio system operating at MHz.

It is estimated that many countries outside of Europe will